ඔබගේ යෝජනා

Submitted by admin on බදා, 08/11/2021 - 00:08

www.mahanayaka.net යන මෙම නව වෙබ් අඩවිය සැකසෙමින් පවතියි.

මෙය කෙසේ විය යුතු දැයි යන්න පිළිබඳ ඔබගේ යෝජනා අප වෙත ලබාදෙන්න. ඔබගේ යෝජනා මෙම පිටුවේ පහතින් කමෙන්ටු ලෙස සටහන් කරන්න. ඊමේල් මගින්ද ඔබට අප සමඟ සම්බන්ධ විය හැක.